projectmanagement

De beheersing van een bouwproces is essentieel. Daarvoor is kennis en ervaring nodig van de bouworganisatie, kosten, techniek en regelgeving. Deskundige inbreng vanaf het bouwinitiatief is noodzakelijk omdat debeïnvloedbaarheid afneemt naarmate het proces vordert.

MTB staat u bij in iedere fase.

Initiatief
Wij adviseren u bij het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. Informatie over regelgeving, investering- en exploitatiekosten onderbouwen uw haalbaarheidsstudie om tot gefundeerde besluitvorming te komen.

Programma van eisen
Wij vertalen uw plannen in een programma van eisen, waarmee architect en adviseurs het ontwerp gestalte geven. Zo ontstaat een basis waarop de planuitwerking vorm kan krijgen.

Ontwerp
Onze projectmanagers adviseren bij het selecteren van adviseurs; zij bewaken en leiden het ontwerpproces en beheersen tijd, kwaliteit en kosten. Resultaat van deze fase is een plan dat aanbestedingsgereed is en waarop vergunning is verstrekt.

Aanbesteding
Op basis van door MTB gecontroleerde tekeningen en het bestek wordt het werk aanbesteed, waarbij wij uw adviseur zijn in de onderhandelingen met de aannemer. Onze actuele kennis van de bouwmarkt en de bouwprijzen staat borg voor een correct verloop van de aanbesteding.

Uitvoering
Bij de realisatie van het bouwwerk zien wij toe op de naleving van decontractstukken, adviseren over meer- en minderwerk, bewaken de informatiestromen en de kwaliteit.

Gebundelde kracht
Projectmanagement is de bundeling van kennis in de voorbereiding en de uitvoering van projecten. MTB beschikt over deze deskundigheid om u in iedere bouwfase bij te staan.