directievoering

Naast de adviserende rol die wij vervullen in de voorbereidingsfasen van uw bouwproject, kunt u zich tijdens de uitvoering laten vertegenwoordigen door ons als directievoerder. Doel is zorg te dragen dat u een gebouw krijgt zoals is vastgelegd in bestek en tekeningen. Wij fungeren namens u als  het aanspreekpunt voor alle bouwpartners.

De directievoerder stemt alle werkzaamheden binnen het bouwtraject tussen architect,adviseurs en uitvoerende partijen op elkaar af. Coördinatie is voor de uitvoering m.b.t. kosten en de uitvoeringsplanning van groot belang. Door bewaking en tijdig signaleren van eventuele knelpunten wordt de voortgang gewaarborgd.

Tevens adviseren wij omtrent voorstellen van de aannemer(s) en zaken waarvoor u volgens bestek goedkeuring moet verlenen. Wij bewaken de tekeningenprocedure en onderhouden contacten met overheids-instanties en nutsbedrijven

De directievoerder heeft de algemene leiding over het bouwproject en zit de bouwvergaderingen voor. Hij controleert de termijn- en eindafrekeningen en verzorgt de oplevering van het project.

De directievoerder waakt over de kwaliteit en de voortgang van het werk. Hij ziet toe op naleving van de contractstukken en adviseert de opdrachtgever omtrent afwijkingen. Hij beoordeelt het meer- en minderwerk van de aannemer en geeft leiding aan het toezicht.